Register         Sign in! فارسی

Iran Industry Database

Iran Industry Database

The facilities available to you are much,
Please Click Here
دارای گواهینامه های بین المللی ISO 10002 و ISO 2001

تماس با ما

توجه شود شماره های زیر مربوط به سایت بانک اطلاعات صنعت ایران  besi.co می باشد و اطلاعات شرکت ها یا کارخانه های مورد نظر شما در پایین اطلاعات آن شرکت موجود می باشد

لذا  در صورت نیاز به ارتباط با کارخانه مورد نظر با این شماره ها تماس نگیرید

 
 
 

واحد گرافیک

 www.besigraphic.com